Fler webbplatser

Tjänstegaranti

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Hallstahammars kommun strävar efter att erbjuda medborgare, kunder och brukare tjänster med hög kvalitet. Våra tjänstegarantier är till för att tydliggöra vad du kan förvänta dig av Hallstahammars kommun.

  Följande tjänster omfattas av tjänstegaranti

  • Ansökan om planbesked
  • Ansökan om bygglov
  • Anmälningspliktig åtgärd enligt plan och bygglagen
  • Anmälan av värmepumpanläggning inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp
  • Ansökan om tillstånd för installation av värmepumpanläggning utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp samt inom vattenskyddsområde
  • Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning

  Vad gäller för tjänstegaranti?

  Generella villkor, bestämmelser och principer avseende Hallstahammars kommuns tjänstegarantier

  Handläggningstiden är antalet arbetsdagar mellan ”ankomsttid” och ”färdigtid”

  • Med ”färdigtid” avses tidpunkt när beslut är fattat vilket framgår av datumet på beslutet.
  • Med ”ankomsttid” avses tidpunkt när ansökan är komplett. Med tidpunkt avses datum för registrering av inkommen handling.

  Tjänstegaranti avser ej ärenden som medför handläggning för politiska beslut i nämnd eller styrelse. Om samråd med grannar behövs eller om tillståndsansökan går upp i nämnden kommer inte tjänstegarantin att gälla.

  Tjänstegarantier gäller ej under perioden 1/6 till 31/8.

  Om vi inte håller vad vi lovar

  Om du inte får beslutet inom utsatt tid efter att vi tagit emot en komplett ansökan ger vi dig 25% avdrag på avgiften.


  Ansökan om planbesked

  Om du ska bygga eller anlägga något som innebär att en detaljplan måste upprättas, ändras eller upphävas kan du begära planbesked. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av åtgärden samt en karta över området.

  Vi lovar

  Du får planbeskedet inom tre månader efter att en komplett ansökan är inlämnad

  Ditt ansvar

  En förutsättning för ovanstående garanti är att en fullständigt ifylld ansökningsblankett är inlämnad tillsammans med karta över aktuellt område.

  Vid frågor eller synpunkter kontakta gärna oss på samhällsbyggnadsenheten. Du når oss via kundcenter eller via e-post kommunstyrelsen@hallstahammar.se


  Ansökan om bygglov

  Om du skall genomföra förändringar på din fastighet som innebär ett behov av bygglov.

  Vi lovar

  Du får beslut om bygglov inom 30 arbetsdagar efter att en komplett ansökan är inlämnad.

  Ditt ansvar

  En förutsättning för ovanstående garanti är att inlämnad ansökan är komplett. 

  Vid frågor eller synpunkter kontakta gärna oss på bygg- och miljöförvaltningen. Du når oss via kundcenter eller e-post byggochmiljonamnden@hallstahammar.se


  Anmälningspliktig åtgärd enligt plan och bygglagen

  Om du skall genomföra förändringar på din fastighet som innebär ett behov av anmälan enligt plan och bygglagen.

  Vi lovar

  Du får beslut inom 20 arbetsdagar efter att en komplett ansökan är inlämnad. 

  Ditt ansvar

  En förutsättning för ovanstående garanti är att inlämnad ansökan är komplett.

  Vid frågor eller synpunkter kontakta gärna oss på bygg- och miljöförvaltningen. Du når oss via kundcenter eller e-post byggochmiljonamnden@hallstahammar.se


  Anmälan av värmepumpanläggning inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp

  För att installera en värmepump för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten, inom område med kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, krävs att en anmälan görs till bygg- och miljönämnden i Hallstahammars kommun. För att erhålla ett beslut med anledning av anmälan, behöver du/ni upprätta och skicka in en anmälan till kommunen för handläggning.

  Vi lovar

  Du får beslut inom 30 arbetsdagar, vid anmälan om inrättande av värmepump.

  Ditt ansvar

  En förutsättning för ovanstående garanti är att inlämnad ansökan är komplett. Detta innebär en ifylld och underskriven anmälningsblankett samt medsänd situationsplan/karta med markerad plats för borrhål. Närbelägna bergvärmeanläggningar och jordvärmeanläggningar, inom 30 meters avstånd från planerat borrhål, bör även markeras på situationsplanen/kartan. Vid kortare avstånd än 10 meter mellan borrhål och egen tomtgräns krävs skriftligt medgivande från berörd granne. 

  Vid frågor eller synpunkter kontakta gärna oss på bygg- och miljöförvaltningen. Du når oss via kundcenter eller e-post byggochmiljonamnden@hallstahammar.se


  Ansökan om tillstånd för installation av värmepumpanläggning utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp samt inom vattenskyddsområde

  För att installera en värmepumpanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten, utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp samt inom vattenskyddsområde, krävs tillstånd av bygg- och miljönämnden i Hallstahammars kommun. För att erhålla ett tillstånd behöver du/ni upprätta och skicka in en ansökan till kommunen för handläggning.

  Vi lovar

  Du får beslut inom 30 arbetsdagar, vid ansökan om tillstånd för installation av värmepumpanläggning.

  Ditt ansvar

  En förutsättning för ovanstående garanti är att inlämnad ansökan är komplett. Detta innebär en ifylld och underskriven ansökningsblankett samt medsänd situationsplan /karta med markerad plats för borrhål. Befintliga och närbelägna (inom 50 meter) vattentäkter, avloppsanläggningar, bergvärmeanläggningar och jordvärmeanläggningar bör även markeras på situationsplanen/kartan.

  Vid frågor eller synpunkter kontakta gärna oss på bygg- och miljöförvaltningen. Du når oss via kundcenter eller e-post byggochmiljonamnden@hallstahammar.se


  Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning

  Om du inte har möjlighet att ansluta till kommunens avloppsnät kan du göra en enskild avloppsanordning. Då tar du hand om ditt hushållsspillvatten i en anordning på eller i anslutning till din egen din fastighet. Med hushållsspillvatten menas vatten från bad, disk, tvätt ("BDT-vatten") och/eller vattentoalett (WC). För att göra en enskild avloppsanordning krävs ett tillstånd av Hallstahammars kommun. För att erhålla ett tillstånd behöver du/ni upprätta och skicka in en ansökan till kommunen för handläggning.

  Vi lovar

  Du får beslut inom 30 arbetsdagar, vid komplett ansökan om tillstånd av enskild avloppsanläggning.

  Ditt ansvar

  En förutsättning för ovanstående garanti är att inlämnad ansökan är komplett. En komplett ansökan innebär att ansökningsblanketten är korrekt ifylld och att ingenting behöver kompletteras. Eventuella servitutsavtal och ledningsrätter ska finnas och ett platsbesök från bygg- och miljöförvaltningen ska ha genomförts.

  Vid frågor eller synpunkter kontakta gärna oss på bygg- och miljöförvaltningen. Du når oss via kundcenter eller e-post byggochmiljonamnden@hallstahammar.se